voorwaarden

De Presentatie-Academie

Onderstaande voorwaarden gelden voor seizoen augustus 2015 t/m december 2017, tenzij er uitdrukkelijk andere voorwaarden worden vermeld bij inschrijving of individueel afgesproken per cursist.
De Presentatie-Academie streeft ernaar om alle deelnemers een zo optimaal mogelijke cursus te verzorgen. Daarom is het belangrijk om de voorwaarden ter harte te nemen. In enkele gevallen is het noodzakelijk of mogelijk af te wijken van enkele van de voorwaarden.
Dit wordt per individu of per groep bekeken.
Deze afwijkende voorwaarden gelden dan boven onderstaande algemene voorwaarden

1) De Cursusduur
Tenzij anders vermeld bestaat de reguliere cursus uit het aantal aangegeven bijeenkomsten.

Afwezigheid van de cursist in één of meer van de cursusweken is voor eigen rekening

2) Samenstelling groepen:
– Cursussen starten alleen bij minimaal 4 deelnemers (maximaal 8), tenzij anders wordt vermeld.

De trainingen van De Presentatie-Academie zijn bedoeld voor iedereen vanaf 19 jaar tot 99 jaar.

3) Inschrijvingen en financien
Op de bevestigings-email staat doorgaans vermeld wat de voorwaarden bij cancelen zijn.
Deze zijn altijd bindend.

Aanmelding via Inschrijfformulier (of email)
De inschrijving voor een cursus gaat in principe via het ‘inschrijfformulier’ van De Presentatie Academie. Tijdens het inschrijfproces geef je aan dat je deze voorwaarden kent en dat je er mee akkoord gaat. Soms echter geschied de inschrijving via een email. Deze email is even bindend als een inschrijving via het inschrijfformulier en de zelfde voorwaarden zijn van kracht.

 

Opzegtermijnen
– in het algemeen kun je je inschrijving tot een maand – tenzij in de bevestiging anders wordt vermeld – voor aanvang kosteloos cancelen
Meestal geldt bij een inschrijving binnen een week dat de cursus start geen canceltermijn of bedenktijd. Tenzij anders is afgesproken.
– Daarna ben je tot 2 weken voor aanvang ben 50% verschuldigd.*
– Daarna ben je de hele som verschuldigd.*
*)Indien je plek wordt ingenomen door een ander van de evt wachtlijst ben je niets verschuldigd.
– Je deelname is pas definitief als het cursusbedrag op de rekening van De Presentatie Academie is bijgeschreven.
Maar je inschrijving en dus je betalingsverplichting is definitief na de bevestiging van De Presentatie Academie.
Dus: inschrijven en daarna niets laten horen, of niet op komen dagen ontslaat je niet van je betalingsverplichting!

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op
NL37 INGB 0006 8762 66 tnv De Presentatie Academie, Amsterdam
ovv de naam van de training

Als een onderdeel niet doorgaat vanuit De Presentatie Academie, dan wordt het bedrag van dit onderdeel gerestitueerd tenzij er een passende, vervangende training wordt georganiseerd

4) Afzeggen en te laat komen
– Als je je definitief inschrijft commiteer je je aan het aantal lessen dat de training bevat. Meer dan één keer afzeggen is onwenselijk en verstoort de opbouw van de cursus. Tevens wordt te laat komen als zeer storend ervaren. De Presentatie Academie behoudt zich het recht voor deelnemers die zich hier niet aan houden, uiteindelijk te weren uit de cursus.

– Afzegging of te laat meldingen dienen altijd ruim van te voren worden gedaan, mondeling, per mail of telefonisch.

– Indien een cursist onverhoopt en door onvoorziene omstandigheden de cursus niet kan starten of afmaken dan wordt het cursusgeld in principe niet gerestitueerd.
In sommige omstandigheden kan De Presentatie Academie besluiten tot maximaal de helft van het bedrag te restitueren.
In de meeste gevallen zal De Presentatie Academie de cursist de mogelijkheid bieden voor een passend bedrag deel te nemen aan een volgende training. Dit is echter geen verplichting voor De Presentatie Academie.
Coulance regelingen gelden alleen als eerst het gehele afgesproken cursusbedrag op de rekening van De Presentatie Academie is bijgeschreven.
4B) Als je de cursus niet kan afmaken en coulance regelingen
– in principe is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld als je onverhoopt de cursus niet wil of kan kan afmaken.
– Echter De Presentatie Academie kent coulanceregelingen die per geval worden toegepast.
– Als de kans op uitval door bv (chronische) ziekte, eventuele nieuwe baan of andere reden meer dan gemiddeld is dan is het verstandig dit bij je inschrijving te melden. Dan kan De Presentatie Academie hier mogelijk rekening mee houden. Zo niet dan vervalt de coulance.
Coulance regelingen gelden alleen als eerst het gehele afgesproken cursusbedrag op de rekening van De Presentatie Academie is bijgeschreven.

In gebreke stelling
Als de cursist niet aan zijn of haar financiele verplichtingen voldoet, dan wordt hij/zij door De Presentatie Academie ‘in gebreke gesteld’
Dit is een wettelijke route waarbij uiteindelijk een incassobureau wordt ingeschakeld.
De Presentatie Academie zal echter altijd eerst proberen tot een redelijke oplossing te komen bij een verschil van mening

5) Wat gebeurt er als De Presentatie Academie niet aan haar verplichtingen voldoet/ kan voldoen?
Als de docent onverhoopt ziek wordt of bij familie omstandigheden:
Het is mogelijk dat De Presentatie Academie een vervangende docent inzet.
– Als de docent langer dan één week ziek is:
wordt eerst de mogelijkheid van vervanging overwogen. Of:
er wordt per groep vervangende lessen afgesproken op een later tijdstip. Dit kunnen ook (weekend) dagen zijn.

De Presentatie Academie zal eerst op groepsniveau tot oplossing trachten te komen en als dit niet mogelijk is individuele afspraken maken.
De Presentatie Academie verplicht zich aan restitutie van cursusgeld (van gecancelde lessen) als alle andere opties geen oplossing bieden.
Restitutie wordt per individu afgesproken

De Presentatie Academie staat onder de handelsnaam Huis in Danba ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 34283324 en maakt deel uit van De Theaterkamer Amsterdam

www.presentatie-academie.nl | info@presentatie-academie.nl | M: 06 22795519